Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Novinky ze Suchdolska

Nádoba k uložení uhynulých ptáků

Město Suchdol nad Lužnicí na základě mimořádného veterinárního opatření umístilo před sběrným dvorem v Suchdole nad Lužnicí (ul. Vitorazská 849) nádobu k bezpečnému uložení uhynulých ptáků. Nádoba je označena nápisem VPŽP 2. kategorie – Není určeno ke krmení zvířat. Bližší informace jsou uvedeny na úřední desce, webových stránkách města, facebooku města a v mobilním rozhlase.

Zpráva o uplatňování Územního plánu Suchdol nad Lužnicí

Zpráva o uplatňování Územního plánu Suchdol nad Lužnicí

V únoru 2022 uplyne období 4 let od nabytí účinnosti současně platného Územního plánu Suchdol nad Lužnicí.  

Pořizovatel (Městský úřad Třeboň, Odbor územního plánování a stavebního řádu) předloží zastupitelstvu obce nejpozději do 4 let po vydání územního plánu a poté pravidelně nejméně jednou za 4 roky zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období (dle § 55 odst. (1), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

V této zprávě bude zhodnocena současně platná územně plánovací dokumentace například z hlediska koncepce rozvoje či problémů v území za uplynulé čtyřleté období. V rámci zprávy o uplatňování lze také prověřit i záměry na případnou změnu územního plánu.

Žádosti na změnu Územního plánu Suchdol nad Lužnicí je možné podat písemně na podatelnu Městského úřadu Suchdol nad Lužnicí nejpozději do 10. 12. 2021.

Alena Drábová, místostarostka

Oznámení o přerušení dodávky el. energie - středa 13.10.2021 - Erbenova, Havlíčkova, Lužnická, část ul. 28. října, Alšova a Pražská

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie ve středu 13.10.2021 od 09:30 do 13:00.
Vypnutá oblast: Erbenova, Havlíčkova, Lužnická, část ul. 28. října, Alšova a Pražská. Přerušení bude v místě oznámeno plakáty.

Průzkum domácí kompostování

Průzkum domácí kompostování

Město Suchdol nad Lužnicí dlouhodobě usiluje o zavedení kvalitního systému nakládání s komunálním odpadem, který zaručuje ekonomickou i ekologickou únosnost jeho likvidace. Jelikož biologicky rozložitelný odpad tvoří významný podíl (až 60 %) z celkového komunálního odpadu, končí v černých popelnicích a následně na skládce, rozhodli jsme se maximálně podpořit domácí kompostování. V prvním kroku zjistíme, jakým způsobem naši občané s bioodpadem nakládají.

Jak a proč vyplnit dotazník?

Dotazník je určen pro všechny trvale žijící občany i majitele nemovitostí, kde není nikdo trvale hlášen k pobytu. Podmínkou pro jeho vyplnění je číslo popisné v našem městě. Každá domácnost (rodinný dům nebo bytová jednotka) dotazník vyplní pouze jednou.

Děkujeme, že se do našeho průzkumu zapojíte. Velice si vážíme Vaší zpětné vazby, a proto náhodně vylosujeme deset kompletně vyplněných dotazníků, jehož majitelé od nás získají hodnotný (bez)odpadový dárek.

Je možné zvolit jednu ze dvou forem dotazníku:

1. PAPÍROVÝ DOTAZNÍK

Je vložen v Suchdolském zpravodaji a slouží k ručnímu vyplnění. Vyplněný dotazník odevzdávejte do schránky na budově městského úřadu nebo v infocentru Suchdol nad Lužnicí nejpozději do 22. října 2021.

2. ONLINE DOTAZNÍK

Druhou variantou je vyplnění dotazníku online formou. Dotazník najdete na adrese https://forms.gle/rYKVuGEuX4egyBNQ9 a na tento odkaz Vás navedou také webové stránky města, sociální sítě nebo mobilní rozhlas.