Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Novinky ze Suchdolska

Pozvánka na veřejné projednání - pozemkové úpravy v k. ú. Hrdlořezy

Informace k pozemkovým úpravám v k. ú. Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí

Státní pozemkový úřad připravil Plán společných zařízení, vyhotovený v rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí, který bude předložen Zastupitelstvu města Suchdol nad Lužnicí ke schválení na nejbližším veřejném zasedání (předpoklad začátek listopadu 2020). Kompletní dokumentace plánu společných zařízení je uložena k nahlédnutí na Městském úřadě v Suchdole nad Lužnicí v kanceláři odboru majetku a investic (1. patro, č. dveří 14).

Komplexní pozemkové úpravy řeší nesoulad skutečností se zápisem v katastru nemovitostí (posunutá cesta, vodní tok, atd.), dokáží vypořádat spoluvlastnictví, apod. KoPÚ jsou tak nezbytným podkladem pro obnovení pořádku ve vlastnictví a evidenci půdy a pro její racionální využívání. Veškeré pohyby s vlastněnou půdou se dějí po projednání a se souhlasem vlastníka. Pokud byl vlastník půdy s její polohou spokojen, není nutné při pozemkových úpravách přistoupit k nějakým úpravám.

Odbor majetku a investic

Jaroslava Holánková

Oznámení o přerušení dodávky el. energie - čtvrtek 24.09.2020 - ul. U Náhonu, Lužnická, část. ul. Erbenova, Dělnická, Pražská

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie ve čtvrtek 24.09.2020 od 07:30 do 17:30. Vypnutá oblast: ul. U Náhonu, Lužnická, část. ul. Erbenova, Dělnická, Pražská. Přerušení bude v místě oznámeno plakáty.

Oznámení o přerušení dodávky el. energie - úterý 1.9.2020 - celé sídl. Na Pražské, ul. J.K.Tyla

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy  rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací bude přerušena dodávka elektrické energie v úterý 1.9.2020 od 07:30 do 18:30.
Přerušení se týká celého sídliště Na Pražské, části ul. Pražské, J.K.Tyla, Komenského (pouze čp. 841), Nerudova (pouze čp. 676) a vodárny. Přerušení bude v místě oznámeno plakáty.

Upozornění pro sportovní oddíly a společenské a zájmové organizace

Zastupitelstvo města Suchdol nad Lužnicí usnesením č. ZM 349/8/23/1/2020 ze dne 12. 3. 2020 přiznalo dotace a dary z rozpočtu města Suchdol nad Lužnicí pro sportovní oddíly a společenské a zájmové organizace (dále jen „spolky“).  Vzhledem k šíření nákazy COVID–19 v jarních měsících tohoto roku a přijetím krizového opatření ve formě nařízení vlády č. 223/2020 a 224/2020 byly však některé aktivity spolků, na které byly požadovány finanční prostředky, zakázány nebo omezeny. Z tohoto důvodu spolky zřejmě nemohly na některé plánované akce či aktivity přidělené finanční prostředky čerpat. Na základě smlouvy o dotaci/daru jsou však spolky povinny dostát účelu čerpání dotace/daru.

Z výše uvedených skutečností město žádá spolky o písemné sdělení využití finančních prostředků na původně podané žádosti o dotaci/daru. V případě, že spolky požadují změnu účelu využití finančních prostředků, mohou tak učinit na základě písemné žádosti, a to do 31. 8. 2020. Následně o změně rozhodne zastupitelstvo města.