Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Projekty spolufinancované EU

Projekt „Vybudování odborných učeben v ZŠ Suchdol nad Lužnicí“ je spolufinancován Evropskou unií.

Tento projekt byl předložen v rámci 47. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu „Infrastruktura základních škol (SVL)“, specifický cíl 2.4.

Projektu, jehož celkové náklady činí 16 733 107,52 Kč, z toho způsobilé náklady 15 375 034,41 Kč, byla přiznána dotace ve výši 85 % způsobilých výdajů, tj. 13 068 779,24 Kč.

Fyzická realizace projektu byla ze strany žadatele zahájena dne 21. 7. 2016, s cílem dokončit projekt nejpozději do 14. 1. 2020. 

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky cizích jazyků a informatiky a zvýšení využívání informačních a komunikačních technologií při výuce na ZŠ T. G. Masaryka. To bude zajištěno skrze půdní vestavbu, kde vznikne nová moderní multimediální jazyková učebna a učebna počítačová. Výstupy tohoto projektu budou dále využity 4 dalšími školami a pro potřeby mimoškolního zájmového vzdělávání - kroužek informatiky. Dále dojde k úpravám venkovního prostranství - prvky zeleně a mobiliář.

 

Specifickými cíli projektu jsou:

 • modernizace a digitalizace výuky cizích jazyků vč. zapojení nových výukových metod,
 • modernizace výuky informatiky,
 • zvýšení kapacitních možností výuky klíčových kompetencí,
 • zvýšení využívání moderních digitálních technologií při výuce,
 • zvýšení zájmu o studium cizích jazyků a informatiky na ZŠ T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí,
 • individualizace výuky,
 • zkvalitnění přípravy studentů v oblasti cizích jazyků pro navazující studium na středních školách,
 • zlepšení image školy a zvýšení poptávky po studiu na škole,
 • optimalizace výuky prostřednictvím spolupráce se školami,
 • vytvoření synergie s již zrealizovanými projekty,
 • zkvalitnění venkovního prostředí areálu školy prostřednictvím výsadby keřů a rostlin 
  a nákupem 8 ks mobiliáře (laviček),
 • zajištění mimoškolní zájmové aktivity – kroužku informatiky,
 • zajištění vnitřní konektivity,
 • zajištění bezbariérovosti – plošina + schodolez.

 ----------------------------------

Projekt „Stavební úpravy náměstí Svobody - Suchdol nad Lužnicí – I. etapa“.

V rámci projektu došlo ke stavebním úpravám nároží křižovatky ulic Komenského a Bezručovy v prostoru náměstí Svobody a ke stavebním úpravám chodníku podél ulice Komenského od náměstí Svobody po křižovatku do ul. sídliště 9. května. Celková délka stavebních úprav v prostoru náměstí byla 60 m, délka chodníku podél ul. Komenského je 143 m.

Byly položeny nové silniční obrubníky a nového krytu chodník. Nová konstrukce má kryt z betonové obdélníkové dlažby (z vibrolisovaného betonu přírodní barvy), lože z drceného kameniva a štěrkodrti.

Stavbu prováděla Kamenická stavební a obchodní firma s. r. o. z Kamenice nad Lipou. Stavební práce proběhly v rámci dotace „Stavební úpravy náměstí Svobody – Suchdol nad Lužnicí – I. etapa“ provedené v měsíci listopadu 2018. Celkové náklady činily 871.166,94 Kč (vč. DPH). Projekt byl spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Evropskou unií (Integrovaný regionální operační program – IROP).

Identifikační číslo EIS: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008306

 

 

Stavební úpravy náměstí Svobody

 

 

Stavební úpravy náměstí Svobody 2

 

Stavební úpravy náměstí Svobody 3

 

Stavební úpravy náměstí Svobody 4