Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Lužnice 10B

Přítok Vltavy. Rybářský revír tvoří zaplavené prostory po těžbě štěrkopísku:

Majdaléna (Cep - velké jezero, Cep I - malé jezero, obě jezera jsou propojena kanálem) v k. ú. Cep, Majdaléna 140 ha
(GPS 48°56'51.938"N, 14°52'34.173"E)
Velká Tušťská   Tušť 30 ha
(GPS 48°54'12.925"N, 14°53'34.252"E)
Malá Tušťská   Tušť 10 ha
(GPS 48°53'51.044"N, 14°54'14.76"E)

Horní míra u kapra obecného je 70 cm.

Každý ulovený kapr delší než 70 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru. Kapra nad 70 cm (včetně) je osoba provádějící lov povinna zapsat do oddílu II. povolenky k lovu ryb (Evidence docházky a úlovků) s uvedením data lovu (datum se zakroužkuje), čísla revíru, délky a hmotnosti (hmotnost lze stanovit odhadem). Tato ryba se nezapočítává do sumáře úlovků a docházek.

Lov ryb je zakázán v areálu úpravny štěrkopísku v k. ú. Majdaléna, po obou stranách propojovacího kanálu mezi jezery Cep a Cep I, z celé hráze mezi jezery Cep a Cep I a dále z ostrova nacházejícího se na jezeře Cep I. Na východním břehu jezera Cep, které sousedí s řekou Lužnicí, a to od železné závory přes cestu v severovýchodním rohu jezera Cep až po jihovýchodní roh jezera Cep jsou žlutými pruhy na stromech u cesty označena místa, ze kterých je lov ryb povolen. Na vodní ploše jezer je zákaz používání plavidel pro vnadění a chytání ryb.

Upozornění: Na přilehlých pozemcích revíru, břehových částech revíru a vodní ploše revíru je zákonem zakázáno: provádění jakýchkoliv terénních úprav, poškozování a ničení dřevin a pobřežních porostů, táboření, stanování, stavění přístřešků a stanů s podlážkou i bez podlážky, kempování, rozdělávání a udržování ohňů, odhazování odpadků, znečišťování území a vodní plochy. Rybářské deštníky jsou povoleny. Je zakázáno vjíždět s motorovými vozidly do přilehlých lesů a mimo silnice a místní komunikace. Dále je zakázáno používání jakýchkoliv plavidel, a to pro jakékoliv účely.

Kapr obecný je hájen v celém revíru 43. a 44. týden.