Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Projekty

Název projektu: Protipovodňová opatření Města Suchdol nad Lužnicí

 • Registrační číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_035/0002384

Cílem projektu:

je napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů v zájmové oblasti a zlepšení stávajícího systému povodňové ochrany.
Obsahem projektu: jsou preventivní protipovodňová opatření spočívající v instalaci lokálního výstražného a varovného systému a následnou digitalizaci povodňového plánu.
Výsledky projektu: Modernizace místního informačního systému, lokálního výstražného systému a vytvoření digitálního povodňového plánu.
"Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí."


Název projektu: Modernizace místních komunikací v Suchdole nad Lužnicí

 • Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.5.00/31.03064
 • Termín realizace projektu: 2/2014 – 6/2015
 • Rozpočet projektu: 9 mil. Kč

Popis projektu:

Projekt byl zaměřen na modernizaci místních komunikací III. třídy ve městě Suchdol nad Lužnicí. Cílem bylo zesílení stávající vozovky, vyrovnání příčného a podélného profilu vozovky a pokládka nové obrusné vrstvy z asfaltového betonu na:

 • místní komunikaci 32c do místní části Tři Facky v délce 1,28 km,
 • místní komunikaci 34c procházející místní částí Benátky v délce 2,85 km.

Projektem došlo ke zlepšení propojení místních částí Tři Facky a Benátky s nadřazenou silniční sítí a městem Suchdol nad Lužnicí. Dále došlo ke zvýšení bezpečnosti dopravy, ke zkvalitnění životního prostředí a k dalšímu rozvoji cestovního ruchu.

Název projektu: Modernizace Základní školy T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí

 • Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.4.00/34.03252
 • Termín realizace projektu: 10/2014 – 7/2015
 • Rozpočet projektu: 2 mil. Kč

Popis projektu:

Projekt byl zaměřen na zkvalitnění výuky na Základní škole T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí, která je zřizovaná městem Suchdol nad Lužnicí. Ke zkvalitnění výuky došlo nákupem vybavení a zařízení do učeben (počítačová učebna, jazyková laboratoř a další čtyři všeobecné třídy) situovaných v této základní škole. Zařízení, jež bylo v rámci projektu pořízeno, nyní umožňuje dosáhnout inovací ve výuce cizích jazyků, výpočetní techniky a dalších předmětů. Dále nyní lze zavést moderní vyučovací metody, formy a prostředky zaměřené na rozvoj jazykových a technických dovedností. Je již také možné propojení mezipředmětových vazeb, které vedou k žádoucímu rozvoji klíčových kompetencí absolventů základního vzdělávání. Smyslem projektu byla snaha přiblížit výuku novým moderním trendům, a tím zajistit maximální uplatnitelnost žáků v navazujícím studiu, zejména na středních školách a gymnáziích, ale i na trhu práce. Tento cíl je nyní možné naplnit. Projekt si rovněž kladl za cíl zvýšit informační gramotnost žáků a přispět k rozvoji cizích jazyků.

Název projektu: Rekonstrukce místní komunikace v Suchdole nad Lužnicí – Hrdlořezy

 • Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.5.00/35.03366
 • Termín realizace projektu: 6/2015 – 8/2015
 • Rozpočet projektu: 2,3 mil. Kč

Popis projektu:

Projekt byl zaměřen na rekonstrukci místní komunikace ve městě Suchdol nad Lužnicí v místní části Hrdlořezy. Nejprve došlo k odkopání původních konstrukcí, poté urovnání a zhutnění povrchu komunikace a na závěr k položení nové vrstvy penetračního makadamu a asfaltového betonu. K tomuto zesílení vozovky došlo na místní komunikaci 1c v místní části Hrdlořezy v délce 0,50 km.
Projektem se dosáhlo především zlepšení propojení místní části Hrdlořezy s nadřazenou silniční sítí a městem Suchdol nad Lužnicí, propojení místní části Hrdlořezy s obcí Dvory nad Lužnicí, dále vedlo ke zvýšení bezpečnosti dopravy, ke zkvalitnění životního prostředí a k dalšímu rozvoji cestovního ruchu. Místní komunikace 1c se napojuje na státní silnici III/1506 v místní části Hrdlořezy.
Komunikace je významná i z hlediska cestovního ruchu, neboť je spojovací cestou mezi místní částí Hrdlořezy a známými pískárnami v Halámkách.

Název projektu: Rekonstrukce místních komunikací v Suchdole nad Lužnicí - Bezručova a Jiráskova

 • Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.5.00/35.03312
 • Termín realizace projektu: 6/2015 – 8/2015
 • Rozpočet projektu: 4,7 mil. Kč

Popis projektu:

Projekt byl zaměřen na rekonstrukci místních komunikací III. třídy ve městě Suchdol nad Lužnicí v Bezručově a Jiráskově ulici, a to zejména zesílením stávající vozovky, vyrovnáním příčného a podélného profilu vozovky a pokládkou nové vrstvy z asfaltového betonu na:

 • místní komunikaci 2c v ulici Bezručova
 • místní komunikaci 15c v ulici Jiráskova

Celkem se jedná o rekonstrukci 0,42 km místních komunikací.
V rámci rekonstrukce Bezručovy ulice rovněž došlo k rekonstrukci chodníků.
Projekt vedl především k zlepšení propojení částí města Suchdol nad Lužnicí s nadřazenou silniční sítí - krajskou komunikací III/1505 a krajskou komunikací III/1504, dále ke zvýšení bezpečnosti dopravy, ke zkvalitnění životního prostředí a dalšímu rozvoji cestovního ruchu. Všechny řešené komunikace jsou pro občany i návštěvníky města Suchdol nad Lužnicí velmi významné i z hlediska cestovního ruchu.