Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Útvar tajemníka - Matrika a pokladna

Kontakty:

Pracovník:Kontakt:

referent odboru: Lenka Petroušková

přízemí budovy radnice - dveře č.5

telefon : 384 382 607
e-mail: matrika@meu.suchdol.cz
e-mail: lpetrouskova@meu.suchdol.cz

 

Pokladní hodiny:

 

Pondělí 7:30 - 11:00 11:30 - 16:30
Úterý 7:30 - 11:00 11:30 - 14:30
Středa 7:30 - 11:00 11:30 - 16:30
Čtvrtek 7:30 - 11:00 11:30 - 14:30
Pátek 7:30 - 11:00          -

*) poplatky určitého typu je nutno přednostně hradit přímo v kancelářích odboru správy poplatků či v kanceláři č. 9 odboru SMRM (netýká se nájmů ) v 1.patře budovy radnice. Městský úřad uvítá možnost bezhotovostní úhrady poplatků ze strany plátce. Informace potřebné k provedení platby získáte u konkrétního pracovníka odboru.

Náplň činnosti:

Výkon státní správy v přenesené působnosti pro územní obvody města Suchdol nad Lužnicí a obcí Dvory nad Lužnicí, Rapšach a Halámky dle níže uvedených zákonů:

 • zákon č. 94/63 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 269/94 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jména a příjmení, ve znění pozdějších předpisů

Další činností je provoz pokladny obce a vedení agendy Komise k projednávání přestupků Města Suchdol nad Lužnicí.

Uzavření manželství

Zájemci o uzavření sňatku (snoubenci) musí osobně podat žádost na matričním úřadě, v jehož správním obvodu bude manželský svazek uzavřen. V případě církevního sňatku musí snoubenci požádat o církevní osvědčení, které vydává příslušný matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželský svazek uzavřen. V případě, že snoubenec je cizím státním příslušníkem, je nutná přítomnost soudního překladatele.

 

Potřebné doklady

 • platné občanské průkazy snoubenců nebo platný cestovní pas s tím, že žadatel musí ještě předložit doklad o stavu a trvalém pobytu, který mu vydá oddělení evidence obyvatel příslušného úřadu podle místa trvalého pobytu

 • rodné listy snoubenců

 • u rozvedených – pravomocný rozsudek o rozvodu manželství

 • u ovdovělých – úmrtní list zemřelého manžela/manželky

 • u nezletilého snoubence – pravomocné rozhodnutí soudu o povolení manželství

 • rodný list dítěte, pokud snoubenci mají spolu nezletilého potomka nebo pokud otec dítěte není znám – není uveden v rodném listě dítěte

 • cizinec – vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané Policií ČR – oddělením cizinecké policie (kromě občana EU, Lichtenštejnska, Norska a Islandu)

 

K vyplnění dotazníku k uzavření manželství se snoubenci dostaví osobně na matriku s příslušnými osobními doklady v úředních hodinách alespoň 14 dní před datem plánovaného sňatku. Pokud je jeden ze snoubenců cizinec, popř. jsou oba cizinci, dostaví se alespoň měsíc před uzavřením manželství.

 

Oddávající

Luboš Hešík, starosta města

Ing. Alena Drábová, místostarostka města

Mgr. Tereza Macháčková, zastupitelka města

Mgr. František Maxa, zastupitel města

 

Místo a den sňatku

Jako vhodné místo k úřednímu výkonu přijetí prohlášení snoubenců, že spolu vstupují do manželství, byla stanovena "Obřadní síň" Městského úřadu Suchdol nad Lužnicí. Oddávacím dnem je každý pátek, pokud je pracovním dnem (§ 12 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů).

 

Poplatky

 

 • povolení k uzvaření manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určené místo činí 1.000,- Kč

 • správní poplatek za vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k zavření manželství činí
  500,- Kč

 • správní poplatek za uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky činí 3000,- Kč

 • správní poplatek za uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR činí 2000,- Kč