Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Odbor kultury a cestovního ruchu

Kontakty:

Pracovník:Kontakt:

Vedoucí odboru: Mgr. Daniel Veith
(Kancelář: radnice, dveře č. 12, 1. patro)

telefon: 389 822 685
mobil:   727 848 466
e-mail: dveith@meu.suchdol.cz
e-mail: odbor.kultury@meu.suchdol.cz

Referent odboru: Renata Rohrbachová 
(Městská knihovna, 28. října 329)

telefon: 384 781 299
mobil:   724 379 247
e-mail: rrohrbachova@meu.suchdol.cz  
e-mail: odbor.kultury@meu.suchdol.cz  


Tiskopisy žádostí:

 1. Hlášení o výběru místního poplatku z pobytu 
 2. Žádost o povolení tomboly


Pracovní náplň:

 • zajištění přípravy, organizace a realizace kulturních, společenských akcí, filmových a kulturních programů, organizovaných či spolupořádaných městem
 • zajištění agendy, spojené s členstvím města ve svazcích měst a obcí, včetně zabezpečení a realizace společných projektů, rozvoj spolupráce a kontaktů s partnerskými městy
 • sledování možností získávání grantů pro město na úseku kultury a cestovního ruchu a předkládání návrhů na získání finančních prostředků radě města
 • vedení agendy příspěvků z městského rozpočtu na podporu kulturních aktivit a cestovního ruchu
 • zpracovávání podkladů pro koncepční materiály, zpracovávání a vedení statistik na úseku kultury a cestovního ruchu a jejich pravidelné předkládání radě města, vytváření databází informací z oblasti kultury a cestovního ruchu na území města a  jejich rozšiřování dostupnými informačními kanály
 • zpracovávání podkladů pro propagaci města, plánování, koordinace a realizace publikační a propagační činnosti města, zajišťování prezentace města na veletrzích a výstavách na úseku kultury a cestovního ruchu
 • zajišťování vydávání Suchdolského zpravodaje (zajištění podkladů ze strany interních (MěÚ) a převzetí externích příspěvků do jednotlivých vydání a jejich předání redakční radě, zajištění odborné korektury textu, předání schválených materiálů do tiskárny a zajištění následné distribuce mezi veřejnost) a vedení redakční rady
 • zajišťování metodického vedení tvorby kroniky města a kroniky místních částí, zajištění pravidelné informovanosti rady města o jejich obsahu
 • pravidelná aktualizace úředních desek a informačních tabulí na území města a m.č. informacemi z oblasti kultury a cestovního ruchu
 • zabezpečení  informačního servisu  pro veřejnost prostřednictvím SMS infokanálu
 • poskytování informací na svém úseku podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • organizační  zabezpečení procesu blahopřání občanům města k jejich významným jubileím
 • spolupráce se subjekty působícími v oblasti kultury a cestovního ruchu ve městě a regionu, projednávání jejich podmínek pro činnost na území města, (pravidelné předkládání  finančních, prostorových a jiných požadavků, potřebných k jejich činnosti radě města), úzká spolupráce s těmito subjekty při organizaci akcí sloužících k propagaci města, spolupráce s podnikatelskou sférou při rozvoji a podpoře rozvoje kultury a cestovního ruchu ve městě
 • organizační zabezpečení procesu schvalování symbolů města (vlajka a znak), návrh a pravidelná aktualizace podmínek (včetně návrhu a aktualizace OZV) užívání symbolů města jinými subjekty, vedení evidence subjektů, kterým byl udělen souhlas s užíváním znaku města v souladu se zákonem o obcích, popř. podávání podnětů příslušným orgánům z důvodu neoprávněného užívání symbolů města
 • správa a aktualizace internetových  stránek města zaměřených na oblast kultury a cestovního ruchu včetně historie
 • kompletní zabezpečení provozu budovy informačního centra (IC), městské knihovny (MK) a kulturního centra (KC) včetně správy těchto budov dle příslušných právních předpisů
 • zajišťování přístupu veřejnosti k internetové síti v budově radnice, infocentra a městské knihovny včetně výběru poplatku dle stanovených podmínek
 • předprodej vstupenek na filmová a kulturní představení pořádaná městem
 • evidence denních tržeb v KC, IC a MK dle jednotlivých položek a paragrafů příjmové části schváleného rozpočtu města a denní odvod tržeb do pokladny města, vedení agendy pokladní hotovosti KC, IC a MK
 • organizační a bezpečnostní dohled při filmových a kulturních představeních konaných v KC a při společenských akcích konaných v IC a MK
 • uzavírání smluv s distributory filmů
 • zajišťování výpůjček filmů a jejich vracení
 • vyhotovování podkladů pro fakturaci za inzerci v SZ, za umístění informací na webu města či zveřejňování informací prostřednictvím infokanálu a jejich předání odboru ekonomickému MěÚ
 • správa a údržba plakátovacích ploch
 • výběr poplatků za plakáty dle usnesení rady města č.503/1998 ze dne 16.9.1998
 • správa a výběr poplatku ze vstupného - ohlašování veř. hudebních produkcí, označení vstupenek výpočet poplatku včetně vymáhání dle zákona č. 337/1992 Sb.
 • oznamování veřejných hudebních produkcí, dle OZV města č. 2/2008 včetně případného zasílání výzev
 • povolování tombol ,dle zákona 202/1990 Sb., zákona o loteriích , vyúčtování , odvody  poplatků
 • zajišťování plnění  dalších úkolů dle pokynů nadřízených pracovníků