Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Odbor majetku a investic

Kontakty:

Pracovník:Kontakt:
vedoucí odboru: Ing. Milan Dušek
1.patro budovy radnice - dveře č. 14
telefon : 384 382 138
mobil :   607 817 307
e-mail: majetek.rozvoj@meu.suchdol.cz
e-mail: mdusek@meu.suchdol.cz

referent odboru: Mgr. Michal Kouba 
1.patro budovy radnice - dveře č. 9

telefon: 384 382 038
mobil:   724 379 252
e-mail: majetek.rozvoj@meu.suchdol.cz
e-mail: mkouba@meu.suchdol.cz
referent odboru: Bc. Jaroslava Holánková
1.patro budovy radnice - dveře č.14
telefon: 384 382 138
e-mail: majetek.rozvoj@meu.suchdol.cz
e-mail: jholankova@meu.suchdol.cz
referent odboru: Petr Ševčík 
1.patro budovy radnice - dveře č. 11
telefon: 384 382 159
e-mail: majetek.rozvoj@meu.suchdol.cz
e-mail: psevcik@meu.suchdol.cz
   


Tiskopisy žádostí:

 1. Domovní řád
 2. Dohoda o výměně bytů
 3. Žádost o schválení výměny bytů
 4. Žádost o přidělení volného bytu bez snížené kvality
 5. Žádost o přidělení volného bytu se sníženou kvalitou
 6. Žádost o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou
 7. Žádost o prodej nemovitostí ve vlastnictví města
 8. Žádost o pronájem pozemku
 9. Žádost o zřizení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví města
 10. Žádost o směnu nemovitostí
 11. Žádost o přidělení čísla popisného
 12. Žádost o užívání komunikace
 13. Stanovení podmínek při zásahu do silničních pozemků
 14. Žádost o uzavření kupní smlouvy k jednotce bytu v budově čp. 751 v Suchdole nad Lužnicí
    

Pracovní náplň:

 • kompletní správa majetku města - např. pronájmy a prodeje nemovitého i movitého majetku ve vlastnictví města, údržba bytového fondu , zpracování podkladů pro přidělování volných bytů , dodržování pravidel pro užívání bytu a společných částí a zařízení domů ( schváleno usnesením rady města č.96/2007 ze dne 7.5.2007)
 • řízení a organizace práce zaměstnanců místního hospodářství, pracovníků vykonávající veřejně prospěšné práce a pracovníků vykonávající práci na základě dohod o provedení práce či na základě dohody o pracovní činnosti
 • zajištění provedení výzdoby budov a veřejných prostranství při příležitosti významných dní, státních svátků apod.
 • zapůjčování mechanizace z vozového parku Města Suchdol nad Lužnicí
 • zajišťování nezbytných technických kontrol, prohlídek, revizí majetku, bezpečnostních prověrek,pravidelného přezkušování zaměstnanců /řidiči, svářeči apod./
 • zpracování návrhů vyhlášek a předpisů týkajících se činnosti odboru
 • příprava podkladů pro zadání veřejných zakázek a poptávkových řízení , zadávaných v rámci odboru
 • příprava podkladů pro činnost orgánů města
 • nejméně 1x za 2 měsíce zajistit informovanost o aktuálním dění v činnosti odboru příspěvkem pracovníka odboru v Suchdolském zpravodaji
 • průběžně a neodkladně aktualizovat internetové stránky města v částech , které souvisí s činností odboru
 • průběžně a neodkladně zajistit informovanost o aktuálním dění v činnosti úřadu prostřednictvím rozhlasu na základě informací získaných prostřednictvím jednotlivých odborů úřadu, příspěvkových organizací a veřejností
 • průběžná evidence dotačních a grantových titulů z veškerých dostupných zdrojů a zajišťování podkladů pro čerpání z těchto zdrojů
 • koordinace záměrů a případný dohled nad cizími aktivitami na nemovitostech dotýkajících se zájmů města a jeho rozvoje
 • technický dozor nad investičními akcemi města menšího rozsahu