Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Stavební úřad

Kontakty:

Pracovník:Kontakt:
pověřený vedoucí odboru: Ing. Vladimír Vlasák
přízemí budovy radnice - dveře č.2
telefon : 384 781 122
mobil :   602 269 272
e-mail: stavebni.urad@meu.suchdol.cz
e-mail: vvlasak@meu.suchdol.cz
referent odboru: Marie Šimánková
přízemí budovy radnice - dveře č.2
telefon : 384 781 122
e-mail: stavebni.urad@meu.suchdol.cz
e-mail: msimankova@meu.suchdol.cz


Správní obvod stavebního úřadu: 

Obec:Rozloha v km2Počet obyvatel k 31.12.2011
Dvory nad Lužnicí  15,68  337
Halámky  6,90  168
Rapšach  28,38  582
Suchdol nad Lužnicí  64,05  3636
CELKEM  115,01  4723


Tiskopisy žádostí: 

Stavební zákon - Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

 1. Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
 2. Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území
 3. Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
 4. Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
 5. Žádost o vydání rozhodnutí o ochraném pásmu
 6. Žádost o vydání společného povolení
 7. Oznámení záměru
 8. Ohlášení stavby
 9. Žádost o stavební povolení
 10. Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
 11. Oznámení o užívání stavby
 12. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu
 13. Žádost o povolení předčasného užívání stavby
 14. Oznámení změny v užívání stavby
 15. Ohlášení odstranění
 16. Společné oznámení záměru

Silniční zákon - Zákon č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

 1. Žádost o zvláštní užívání podle § 25 odst. 6, písm c, d, e, zákona

Vodní zákon - Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů

 1. Žádost o vydání souhlasu
 2. Žádost o vyjádření

Správní řád - Zákon č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 1. Písemná plná moc k zastupování účastníka řízení pro celé řízení
 2. Písemná plná moc k zastupování účastníka řízení k jednotlivým úkonům v řízení

Povolení kácení dřevin - Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

 1. Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

 

 • Žádost o vyjádření k existenci inženýrských sítí

Dne 30.9.2014 byla v Jihočeském kraji spuštěna pro veřejnost  webová služba e-UtilityReport, která slouží k automatickému vygenerování žádosti o vyjádření k existenci sítí jednotlivým správcům sítí.
Služba e-UtilityReport je dostupná na adrese: www.kraj-jihocesky.cz/zadost.

 Po kliknutí na tlačítko Veřejný přístup může žadatel, případně zaměstnanec stavebního úřadu, vytvořit žádost o vyjádření k existenci sítí v zájmovém území žadatele. Vygenerované žádosti pro jednotlivé správce jsou elektronicky odeslány těm správcům, kteří tento způsob doručení prostřednictvím služby e-UtilityReport umožňují. Pro ostatní správce jsou vytvořeny žádosti ve formátu PDF, které je nutné doručit poštou či osobně. Seznam jednotlivých žádostí a jejich způsob podání je vždy uveden v protokolu hromadné žádosti.

 Webová adresa služby je zatím zveřejněna na webových stránkách společnosti Hrdlička spol. s r.o. na http://cz.mawis.eu/mesta/ a na stránkách Jihočeského kraje v sekci "Občan a úřady".