Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství města Suchdol nad Lužnicí.

Odpovědná  osoba: Petr Ševčík 

Kontakt:  tel. 725802350,  e-mail: podatelna@meu.suchdol.cz  

ZÁKLADNÍ POJMY

Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů. Osoba má povinnost zbavit se movité věci, příslušející do některé ze skupin odpadů, jestliže ji nepoužívá k původnímu účelu a věc ohrožuje životní prostředí nebo byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu.

Třídění odpadu – oddělený sběr jednotlivých druhů odpadů (papír, sklo, plasty, nápojový karton, bioodpad, atd.). Tím se tedy rozumí správně roztříděný komunální odpad podle své materiální podstaty, který lze posléze opětovně zpracovat (recyklovat) a znovu začlenit do výroby. Pro sběr využitelných složek odpadu jsou určeny barevné kontejnery, které jsou označeny konkrétní sbíranou surovinou (plast, papír, sklo).

Směsný komunální odpad – zbytkový odpad vznikající činností fyzických osob po vytřídění. nebezpečných a dále využitelných složek. Svoz tohoto odpadu a jeho uložení na skládku  zajišťuje společnost AVE CZ odpadové

hospodářství s.r.o. (na základě smlouvy s městem). Komunální odpad od firem zapojených do systému města sváží též společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

 

Obecně závazná vyhláška města č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

Obecně závazná vyhláška města č. 4/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

 


Informace o svozu komunálního odpadu:

Svoz odpadů v  Suchdole nad Lužnicí a místních částech zajišťuje  město prostřednictvím firmy AVE CZ Jindřichův Hradec.

Týdenní Hamonogram svozu odpadů:

Pondělí:

Popelnice –  Benátky

Kontejnery – Suchdol nad Lužnicí ( mimo sídliště Na Pražské)

Středa:

Popelnice -  Suchdol nad Lužnicí, Bor, Tři Facky, Tušť, Nev York, Klikov, Zajíc, Františkov, Hrdlořezy

Kontejnery – Suchdol nad Lužnicí, sídliště Na Pražské

Vývoz nádob na odpad je zajišťován ve dvou směnném provozu a z organizačních a technických důvodů může v průběhu roku docházet ke změnám tras a časů vývozu, proto platí zásada, že nádoby budou  obslouženy v daný den od 06:00 hod. do 24:00 hod. a v případě  technického nebo jiného nepředvídatelné závady následující den od 06:00 hod. do 24:00 hod.

Sběrné nádoby nebo pytle s logem  odvozové  firmy mohou být k vývozu přistaveny na veřejném prostranství nejdříve v 19:00 hod. dne předcházejícímu  dni vývozu a odstraněny nejpozději  12 hodin po jejich vyprázdnění. Na přední straně popelnice v její horní třetině musí být vylepena evidenční známka, která prokazuje možnost využití systému zavedeného městem. Na známky z předchozího roku lze systém využívat do 30.4. příslušného roku.

POPLATKY ZA ODPAD:

Občané:

Poplatek za svoz komunálního odpadu v Suchdole nad Lužnicí a jeho místních částech  je  stanoven obecně závaznou vyhláškou města o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních odpadů, poplatek je  stanoven na částku 600,- Kč za osobu  více  viz.  obecně závazná vyhláška.

Občané mohou k vývozu komunálního odpadu  také využít igelitové pytle s logem  svozové firmy, které je možno zakoupit na městském úřadě za částku 14,- Kč za jeden kus.

 

Podnikatelské a jiné právnické subjekty:

Právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání,   jako původce, produkující  odpad podobný komunálnímu odpadu. Mohou dle  § 59 odst. 5 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech na základě  písemné smlouvy s městem, využít  systému nakládání s komunálním odpadem v  městě Suchdol nad Lužnicí.

Poplatky ( bez  DPH - O DPH v zákonné výši je úhradová povinnost navýšena)  za  využívání systému svozu komunálního odpadu města pro podnikatele a právnické subjekty:

 

 •          Jednorázový odvoz popelnice 110 l                   110 Kč

           Celoroční vývoz popelnice 110 l                         3700 Kč

           Jednorázový odvoz popelnice 240 l                   220 Kč        

           Celoroční vývoz popelnice 240 l                         7000 Kč

           Celoroční vývoz kontejner  1100 l                     23500 Kč

           Igelitový pytel                                                    110 Kč

  Ceny platné od 1.1.2022 

 

 

Platby poplatků za komunální odpad:

V hotovosti a platební kartou:

Platby (v hotovosti či platební  kartou)  se provádějí v budově Městského úřadu v Suchdole nad Lužnicí v přízemí  v pokladně (číslo dveří 5. nebo dveře číslo 4.) – zde lze také zakoupit igelitové pytle na odpad, či obdržet duplikát potvrzení o zaplacení poplatku za odpad. Po zaplacení poplatku bude osobě vydáno potvrzení o zaplacení poplatku za komunální odpad a známka na popelnici či kontejner na daný rok.

Upozornění: Platby v hotovosti lze přijmout do částky 10.000,- Kč. Vyšší částky lze uhradit platební kartou, nebo uhrazením  vystavené faktury.

Převodem z účtu:

 

V případě zájmu o platbu převodem z účtu lze  napsat email na adresu: vcutova@meu.suchdol.cz, nebo lpetrouskova@meu.suchdol.cz a požádat o zaslání variabilního  variabilního symbolu, po obržení variabilního symbolu, zaplatit příslušnou částku na účet města č. 603167379/0800. 

 

 Obdržený variabilní symbol, zůstává pro daného poplatníka  stejný i pro další období, proto je možné s přiděleným variabilním symbolem  platit opakovaně.

 

TŘÍDĚNÍ ODPADU:

Jednotlyvé druhy vytříděného odpadu papír, plast, sklo, kovy, jedlé oleje a tuky a textil, je možno mimo sběrného dvora uložit do kontejnerů rozmístěných po městě Suchdol nad Lužnicí a jeho částech. Seznam jednotlyvých míst je uveden v tabulce   níže v souboru "Rozmístění kontejnerů". 

Dále lze rozmístění jednotlivých kontejnerů na tříděný odpad s informací o vývozu najít na webové adrese  https://www.gobec.cz/

(levý sloupec "odpadové hospodářství")Rozmístění kontejnerů


Leták Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie.pdf

 

 

 

 

 

 

 


 

Zapojte se do #Nepetuj

Město Suchdol nad Lužnicí se zapojuje do kampaně #Nepetuj. Pro každého zájemce máme na městském úřadě, v infocentru a na sběrném dvoře přichystány etikety #Nepetuj, které si můžete bezplatně vyzvednout, nalepit na svoji lahev a jít příkladem svému okolí. Poté je možné načíst QR kód z etikety (v případě kulatých nálepek zapsat číslo z etikety rovnou na webu) a na webu www.nepetuj.cz zapsat počet naplnění lahve. Díky tomu budeme vědět, kolik se v Suchdole ušetřilo PET lahví.

Proč se zapojit? Každý z nás může ovlivnit to, co po něm zůstane dalším generacím. Kampaň #Nepetuj může být jednou z cest, jak jen nečinně nepřihlížet globálnímu problému.

Nepetuj Suchdol nad Lužnicí

Sběrný dvůr a kompostárna v Suchdole nad Lužnicí

Adresa:  Vitorazská 849, Suchdol nad Lužnicí (pod hřbitovem) 

najít na mapě  

Provozní doba sběrného dvora v letním období
(od 1. 4. do 30. 11. ).
Úterý:   09:00–12:00 hod. 
Středa:  13:00–19:00 hod.
Pátek:   13:00–19:00 hod.   
Sobota:  08:00–16:00 hod. (přestávka 12:00–12:30 hod.)
Ve dnech státního svátku bude zavřeno.

Provozní doba sběrného dvora v zimním období
(od 1. 12.  do 31. 3.).
Úterý:   09:00–12:00 hod. 
Středa:  13:00–17:00 hod.
Pátek:   13:00–17:00 hod.   
Sobota:  08:00–16:00 hod. (přestávka 12:00–12:30 hod.)
Ve dnech státního svátku bude zavřeno.
    

Sběrný dvůr je místo, kde můžete bezplatně odevzdat odpady, které nepatří do  popelnic. Sběrný dvůr má svého správce a ten vám poradí, do kterého kontejneru můžete odložit odpady, které jste přinesli nebo přivezli.

Podmínky možnosti uložení odpadu ve sběrném dvoře:

 • Trvalý pobyt, nebo vlastnictví domu, chaty či bytu v Suchdole nad Lužnicí a místních částech.

 •  Předložení stvrzenky o úhradě poplatku za komunální odpad za daný rok.

 • Při  přijetí kovového odpadu do sběrného dvora má provozovatel za povinnost   identifikovat osobu, která železný odpad odevzdává. Identifikací se rozumí: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, číslo občanského průkazu, nebo jiného průkazu totožnosti. Bez poskytnutí těchto údajů nemůže být kovový odpad do sběrného dvora přijat.

 •                   Na sběrný dvůr můžete odvážet tyto druhy odpadů:

 • Objemné odpady: starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy atd.), podlahové krytiny (koberce, linolea), umyvadla, toalety,hračky,obuv apod.

 • Kovové odpady: železný šrot, hliníkové předměty, barevné kovy, plechovky, hrnce atd

 • Pneumatiky z osobních automobilů, motocyklů a jízdních kol,  bez disků 

 • Znečištěné obaly  se zbytky barev, ředidel, olejů, čistících prostředků atd.,

 • Sorbenty, hadry od oleje, vzduchové a olejové filtry atd.,

 • Upotřebené oleje: motorové, převodové a hydraulické oleje, brzdové kapaliny,

 • Jedlé oleje a tuky: fritovací oleje, tuky, sádlo z kuchyní

 • Pesticidy, herbicidy: nespotřebované prostředky k hubení hmyzu a ochraně rostlin,

 • Spotřební chemikálie: nespotřebované kyseliny, louhy, fotochemikálie, čistící prostředky apod.

 • Papír – kartony nebo směsný: noviny, časopisy, balící papír atd.

 • Plast, polystyreny

 • Textil a oděvy

 • Skleněné obaly: lahve, sklenice, tabulové sklo ( ne drátosklo!)

 • Součástky obsahující rtuť: rozbité teploměry, tlakoměry, rozbité výbojkové žárovky a zářivky

 • Elektrozařízení (ledničky, pračky, sporáky, televizory, bojlery a ostatní elektrospotřebiče)

 •  cartridge z malých tiskáren, CD, elektro kabely

 • Baterie, monočlánky a autobaterie

 • Zářivky a výbojky

 • Dřevo: dřevěné dveře, okenní rámy bez skel, prkna, rozebraný dřevěný nábytek bez jiných materiálů, (kování, šrouby apod. drobné kovy nevadí)

   Následující použité výrobky můžete bezplatně odevzdat kromě sběrného dvora také v některých případech tam, kde jste je zakoupili:

 • Použitá elektrozařízení: ledničky, mrazničky, pračky, televize, rádia, počítače, mikrovlnky, videa, elektronářadí ,telefony, světla apod.,

 • Baterie a monočlánky, akumulátory z osobních aut a motocyklů,

 • Zářivky a výbojky 

 •  RE – USE centra (mobilní buňky pro znovuvyužití nepoužívaných předmětů) Mobilní buňky slouží pro dočasné uskladnění věcí, které jsou předány do sběrného dvora, ale jsou ještě využitelné někým jiným kdo je dále využije (např. dětská kola, lyže, nádobí, knihy,  malé domácí spotřebiče, drobný nábytek apod.) Tím je dána přednost opětovnému využití výrobků před jejich skládkováním nebo spalovnou.

 • Předměty umístěné v buňkách se předávají bezplatně .

 • Jedná se o použité věci a provozovatel RE – USE center (buněk), nenese odpovědnost za případné vady věcí či způsobilost k obvyklému použití a je na každém, kdo si věc odnese, aby si zajistil odbornou kontrolu či servis.

Kompostárna: 

Kompostárna se nachází vedle sběrného dvora v Suchdole nad Lužnicí.

Kdo kompostárnu provozuje a kdo Vám podá informace:

Město Suchdol nad Lužnicí

Kontaktní osoba:

Petr Ševčík –  tel.: 725802350,

 e-mail: podatelna@meu.suchdol.cz

Jaké odpady lze přijmout do kompostárny

Veškeré biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu, například: větve, seno,listí,  slámu, trávu, odpady z pletí, další odpady z údržby zahrady,

dřevo (naštěpkované), piliny. 

Co do kompostárny nepatří

• Veškeré odpady, které nejsou biologicky rozložitelné.

• Biologicky rozložitelné odpady, které obsahují nerozložitelné nebo nebezpečné složky,

například: odpad ze zahrad obsahující plasty, provazy, dráty, apod., dále pak dřevotříska,

nábytek, kamení atd.

• Uhynulá zvířata - mrtvá těla živočichů a jejich části.

• Odpad z kuchyní, zbytky jídel 

Uložení biologicky rozložitelného odpadu na kompostárnu je pro občany Suchdola nad Lužnicí a místních částí a osoby zde vlastnící dům, chatu či byt zdarma  – množství není nijak omezeno.  

Provozní doba kompostárny je shodná s provzní dobou sběrného dvora tedy: 

v letním období (od 1. 4. do 30. 11. ).
Úterý:   09:00–12:00 hod. 
Středa:  13:00–19:00 hod.
Pátek:   13:00–19:00 hod.   
Sobota:  08:00–16:00 hod. (přestávka 12:00–12:30 hod.)
Ve dnech státního svátku bude zavřeno.

v zimním období (od 1. 12.  do 31. 3.).
Úterý:   09:00–12:00 hod. 
Středa:  13:00–17:00 hod.
Pátek:   13:00–17:00 hod.   
Sobota:  08:00–16:00 hod. (přestávka 12:00–12:30 hod.)
Ve dnech státního svátku bude zavřeno.

BIO odpad je dále možno odložit na níže uvedených místech, do velkoobjemových kontejnerů.      Na místě je vždy jeden kontejner na trávu, listí, piliny, plevel  a pod. a druhý kontejner na větve. Tyto kontejnery jsou vyprazdňovány dle potřeby.

Seznam míst pro  velkoobjemové kontejnery na BRKO v Suchdole nad Lužnicí a místních částech. 

 1.    Suchdol nad Lužnicí, Lužnická u hokejbalového hřiště
 2.    Tušť pod penzionem Lužnice
 3.    Bor u farmy p. Klusáčka
 4.    Klikov u prodejny
 5.    Hrdlořezy u hasičské nádrže
 6.    Františkov na Stařici
 7.    Suchdol nad Lužnicí, ulice Komenského
 8.    Suchdol nad Lužnicí, ulice Žižkova, odbočka na Tři Facky
 9.    Suchdol nad Lužnicí, Pražská proti fa Luboš Sokolík
 10.    Suchdol nad Lužnicí, proti sběrnému dvoru

 


Jak jsme třídili odpad v roce 2020

Jak jsme třídili odpad v roce 2019