Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství města Suchdol nad Lužnicí.

Odpovědná  osoba: Petr Ševčík 

Kontakt:  tel. 725802350,  e-mail: podatelna@meu.suchdol.cz  

ZÁKLADNÍ POJMY

Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů. Osoba má povinnost zbavit se movité věci, příslušející do některé ze skupin odpadů, jestliže ji nepoužívá k původnímu účelu a věc ohrožuje životní prostředí nebo byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu.

Třídění odpadu – oddělený sběr jednotlivých druhů odpadů (papír, sklo, plasty, nápojový karton, bioodpad, atd.). Tím se tedy rozumí správně roztříděný komunální odpad podle své materiální podstaty, který lze posléze opětovně zpracovat (recyklovat) a znovu začlenit do výroby. Pro sběr využitelných složek odpadu jsou určeny barevné kontejnery, které jsou označeny konkrétní sbíranou surovinou (plast, papír, sklo).

Směsný komunální odpad – zbytkový odpad vznikající činností fyzických osob po vytřídění. nebezpečných a dále využitelných složek. Svoz tohoto odpadu a jeho uložení na skládku  zajišťuje společnost AVE CZ odpadové

hospodářství s.r.o. (na základě smlouvy s městem). Komunální odpad od firem zapojených do systému města sváží též společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

 

Obecně závazná vyhláška města č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

Obecně závazná vyhláška města č. 4/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

 


Informace o svozu komunálního odpadu:

Svoz odpadů v  Suchdole nad Lužnicí a místních částech zajišťuje  město prostřednictvím firmy AVE CZ Jindřichův Hradec.

Týdenní Hamonogram svozu odpadů:

Pondělí:

Popelnice –  Benátky

Kontejnery – Suchdol nad Lužnicí ( mimo sídliště Na Pražské)

Středa:

Popelnice -  Suchdol nad Lužnicí, Bor, Tři Facky, Tušť, Nev York, Klikov, Zajíc, Františkov, Hrdlořezy

Kontejnery – Suchdol nad Lužnicí, sídliště Na Pražské

Vývoz nádob na odpad je zajišťován ve dvou směnném provozu a z organizačních a technických důvodů může v průběhu roku docházet ke změnám tras a časů vývozu, proto platí zásada, že nádoby budou  obslouženy v daný den od 06:00 hod. do 24:00 hod. a v případě  technického nebo jiného nepředvídatelné závady následující den od 06:00 hod. do 24:00 hod.

Sběrné nádoby nebo pytle s logem  odvozové  firmy mohou být k vývozu přistaveny na veřejném prostranství nejdříve v 19:00 hod. dne předcházejícímu  dni vývozu a odstraněny nejpozději  12 hodin po jejich vyprázdnění. Na přední straně popelnice v její horní třetině musí být vylepena evidenční známka, která prokazuje možnost využití systému zavedeného městem. Na známky z předchozího roku lze systém využívat do 30.4. příslušného roku.

POPLATKY ZA ODPAD:

Občané:

Poplatek za svoz komunálního odpadu v Suchdole nad Lužnicí a jeho místních částech  je  stanoven obecně závaznou vyhláškou města o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních odpadů, poplatek je  stanoven na částku 600,- Kč za osobu  více  viz.  obecně závazná vyhláška.

Občané mohou k vývozu komunálního odpadu  také využít igelitové pytle s logem  svozové firmy, které je možno zakoupit na městském úřadě za částku 14,- Kč za jeden kus.

 

Podnikatelské a jiné právnické subjekty:

Právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání,   jako původce, produkující  odpad podobný komunálnímu odpadu. Mohou dle  § 59 odst. 5 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech na základě  písemné smlouvy s městem, využít  systému nakládání s komunálním odpadem v  městě Suchdol nad Lužnicí.

Poplatky ( bez  DPH - O DPH v zákonné výši je úhradová povinnost navýšena)  za  využívání systému svozu komunálního odpadu města pro podnikatele a právnické subjekty:

 

 •          Jednorázový odvoz popelnice 110 l                   110 Kč

           Celoroční vývoz popelnice 110 l                         3700 Kč

           Jednorázový odvoz popelnice 240 l                   220 Kč        

           Celoroční vývoz popelnice 240 l                         7000 Kč

           Celoroční vývoz kontejner  1100 l                     23500 Kč

           Igelitový pytel                                                    110 Kč

  Ceny platné od 1.1.2022 

 

 

Platby poplatků za komunální odpad:

V hotovosti a platební kartou:

Platby (v hotovosti či platební  kartou)  se provádějí v budově Městského úřadu v Suchdole nad Lužnicí v přízemí  v pokladně (číslo dveří 5. nebo dveře číslo 4.) – zde lze také zakoupit igelitové pytle na odpad, či obdržet duplikát potvrzení o zaplacení poplatku za odpad. Po zaplacení poplatku bude osobě vydáno potvrzení o zaplacení poplatku za komunální odpad a známka na popelnici či kontejner na daný rok.

Upozornění: Platby v hotovosti lze přijmout do částky 10.000,- Kč. Vyšší částky lze uhradit platební kartou, nebo uhrazením  vystavené faktury.

Převodem z účtu:

 

V případě zájmu o platbu převodem z účtu lze  napsat email na adresu: vcutova@meu.suchdol.cz, nebo lpetrouskova@meu.suchdol.cz a požádat o zaslání variabilního  variabilního symbolu, po obržení variabilního symbolu, zaplatit příslušnou částku na účet města č. 603167379/0800. 

 

 Obdržený variabilní symbol, zůstává pro daného poplatníka  stejný i pro další období, proto je možné s přiděleným variabilním symbolem  platit opakovaně.

 

TŘÍDĚNÍ ODPADU:

Jednotlyvé druhy vytříděného odpadu papír, plast, sklo, kovy, jedlé oleje a tuky a textil, je možno mimo sběrného dvora uložit do kontejnerů rozmístěných po městě Suchdol nad Lužnicí a jeho částech. Seznam jednotlyvých míst je uveden v tabulce   níže v souboru "Rozmístění kontejnerů". 

Dále lze rozmístění jednotlivých kontejnerů na tříděný odpad s informací o vývozu najít na webové adrese  https://www.gobec.cz/

(levý sloupec "odpadové hospodářství")Rozmístění kontejnerů


Leták Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie.pdf

 

 

 

 

 

 

 


 

Zapojte se do #Nepetuj

Město Suchdol nad Lužnicí se zapojuje do kampaně #Nepetuj. Pro každého zájemce máme na městském úřadě, v infocentru a na sběrném dvoře přichystány etikety #Nepetuj, které si můžete bezplatně vyzvednout, nalepit na svoji lahev a jít příkladem svému okolí. Poté je možné načíst QR kód z etikety (v případě kulatých nálepek zapsat číslo z etikety rovnou na webu) a na webu www.nepetuj.cz zapsat počet naplnění lahve. Díky tomu budeme vědět, kolik se v Suchdole ušetřilo PET lahví.

Proč se zapojit? Každý z nás může ovlivnit to, co po něm zůstane dalším generacím. Kampaň #Nepetuj může být jednou z cest, jak jen nečinně nepřihlížet globálnímu problému.

Nepetuj Suchdol nad Lužnicí

Sběrný dvůr v Suchdole nad Lužnicí

Adresa:  Vitorazská 849, Suchdol nad Lužnicí (pod hřbitovem) 

najít na mapě 

 

Provozní doba sběrného dvora v letním období
(od 1. 4. do 30. 11. ).
Úterý:   09:00–12:00 hod. 
Středa:  13:00–19:00 hod.
Pátek:   13:00–19:00 hod.   
Sobota:  08:00–16:00 hod. (přestávka 12:00–12:30 hod.)
Ve dnech státního svátku bude zavřeno.

Provozní doba sběrného dvora v zimním období
(od 1. 12.  do 31. 3.).
Úterý:   09:00–12:00 hod. 
Středa:  13:00–17:00 hod.
Pátek:   13:00–17:00 hod.   
Sobota:  08:00–16:00 hod. (přestávka 12:00–12:30 hod.)
Ve dnech státního svátku bude zavřeno.


    

Sběrný dvůr je místo, kde můžete bezplatně odevzdat odpady, které nepatří do  popelnic. Sběrný dvůr má svého správce a ten vám poradí, do kterého kontejneru můžete odložit odpady, které jste přinesli nebo přivezli.

Podmínky možnosti uložení odpadu ve sběrném dvoře:

 • Trvalý pobyt, nebo vlastnictví domu, chaty či bytu v Suchdole nad Lužnicí a místních částech.

 •  Předložení stvrzenky o úhradě poplatku za komunální odpad za daný rok.

 • Při  přijetí kovového odpadu do sběrného dvora má provozovatel za povinnost   identifikovat osobu, která železný odpad odevzdává. Identifikací se rozumí: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, číslo občanského průkazu, nebo jiného průkazu totožnosti. Bez poskytnutí těchto údajů nemůže být kovový odpad do sběrného dvora přijat.

                  Na sběrný dvůr můžete odvážet tyto druhy odpadů:

 • Objemné odpady: starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy atd.), podlahové krytiny (koberce, linolea), umyvadla, toalety,hračky,obuv apod.

 • Kovové odpady: železný šrot, hliníkové předměty, barevné kovy, plechovky, hrnce atd

 • Pneumatiky z osobních automobilů, motocyklů a jízdních kol,  bez disků 

 • Znečištěné obaly  se zbytky barev, ředidel, olejů, čistících prostředků atd.,

 • Sorbenty, hadry od oleje, vzduchové a olejové filtry atd.,

 • Upotřebené oleje: motorové, převodové a hydraulické oleje, brzdové kapaliny,

 • Jedlé oleje a tuky: fritovací oleje, tuky, sádlo z kuchyní

 • Pesticidy, herbicidy: nespotřebované prostředky k hubení hmyzu a ochraně rostlin,

 • Spotřební chemikálie: nespotřebované kyseliny, louhy, fotochemikálie, čistící prostředky apod.

 • Papír – kartony nebo směsný: noviny, časopisy, balící papír atd.

 • Plast, polystyreny

 • Textil a oděvy

 • Skleněné obaly: lahve, sklenice, tabulové sklo ( ne drátosklo!)

 • Součástky obsahující rtuť: rozbité teploměry, tlakoměry, rozbité výbojkové žárovky a zářivky

 • Elektrozařízení (ledničky, pračky, sporáky, televizory, bojlery a ostatní elektrospotřebiče)

 •  cartridge z malých tiskáren, CD, elektro kabely

 • Baterie, monočlánky a autobaterie

 • Zářivky a výbojky

 • Dřevo: dřevěné dveře, okenní rámy bez skel, prkna, rozebraný dřevěný nábytek bez jiných materiálů, (kování, šrouby apod. drobné kovy nevadí)

   

  Následující použité výrobky můžete bezplatně odevzdat kromě sběrného dvora také v některých případech tam, kde jste je zakoupili:

 • Použitá elektrozařízení: ledničky, mrazničky, pračky, televize, rádia, počítače, mikrovlnky, videa, elektronářadí ,telefony, světla apod.,

 • Baterie a monočlánky, akumulátory z osobních aut a motocyklů,

 • Zářivky a výbojky 

Kompostárna: 

Kompostárna se nachází vedle sběrného dvora v Suchdole nad Lužnicí.

Kdo kompostárnu provozuje a kdo Vám podá informace:

Město Suchdol nad Lužnicí

Kontaktní osoba:

Petr Ševčík –  tel.: 725802350,

 e-mail: podatelna@meu.suchdol.cz

Jaké odpady lze přijmout do kompostárny

Veškeré biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu, například: větve, seno,listí,  slámu, trávu, odpady z pletí, další odpady z údržby zahrady,

dřevo (naštěpkované), piliny.

 

Co do kompostárny nepatří

Veškeré odpady, které nejsou biologicky rozložitelné.

Biologicky rozložitelné odpady, které obsahují nerozložitelné nebo nebezpečné složky,

například: odpad ze zahrad obsahující plasty, provazy, dráty, apod., dále pak dřevotříska,

nábytek, kamení atd.

Uhynulá zvířata - mrtvá těla živočichů a jejich části.

Odpad z kuchyní, zbytky jídel

 

Uložení biologicky rozložitelného odpadu na kompostárnu je pro občany Suchdola nad Lužnicí a místních částí a osoby zde vlastnící dům, chatu či byt zdarma  – množství není nijak omezeno. 

 

Provozní doba kompostárny je shodná s provzní dobou sběrného dvora tedy: 

v letním období (od 1. 4. do 30. 11. ).
Úterý:   09:00–12:00 hod. 
Středa:  13:00–19:00 hod.
Pátek:   13:00–19:00 hod.   
Sobota:  08:00–16:00 hod. (přestávka 12:00–12:30 hod.)
Ve dnech státního svátku bude zavřeno.

v zimním období (od 1. 12.  do 31. 3.).
Úterý:   09:00–12:00 hod. 
Středa:  13:00–17:00 hod.
Pátek:   13:00–17:00 hod.   
Sobota:  08:00–16:00 hod. (přestávka 12:00–12:30 hod.)
Ve dnech státního svátku bude zavřeno.

Jak jsme třídili odpad v roce 2020

Jak jsme třídili odpad v roce 2019