Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Novinky ze Suchdolska

Aktualita

22červenec2021

Oznámení o přerušení dodávky el. energie - středa 28.07.2021 - část ul. Na Huti a Pražská

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie ve středu 28.07.2021 od 07:30 do 16:30. Vypnutá oblast:část ul. Na Huti a Pražská. Přerušení bude v místě oznámeno plakáty.Společnost EG.D, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností EG.D, s.r.o.

Pro případné další informace volejte EG.D poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte www.egd.cz, kde v části věnované distribuci najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny.

Přílohy

Další novinky

your image

Upozornění na splatnost místních poplatků za rok 2021

UPOZORNĚNÍ NA PLATBU MÍSTNÍCH POPLATKŮ

ZA ROK 2021


Upozorňujeme občany

-      na blížící se splatnost místního poplatku ze psa, který je splatný 30.9.2021. Výše poplatku je stanovena OZV č. 2/2019 dle lokality trvalého pobytu držitele psa. 

 

-      na uplynutí splatnosti místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatek je stanoven dle OZV č. 1/2020 ve výši 600 Kč na osobu/rok.

Poplatek platí i fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášen k trvalému pobytu žádná osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

 

Místní poplatky uhraďte nejpozději do 30.9.2021 na pokladně MěÚ v hotovosti, platební kartou nebo převodem na účet města Suchdol nad Lužnicí č. 603167379/0800 pod variabilním symbolem, který Vám na požádání sdělíme. Variabilní symbol je neměnný a stále stejný.

 

Dále připomínáme platbu místního poplatku z pobytu. Poplatek je stanoven OZV č. 1/2021. Sazba poplatku činí 15 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku (poplatek odvádí plátce – ubytovatel).

 

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může být navýšena až na trojnásobek dle § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.