Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Novinky ze Suchdolska

Aktualita

17září2021

Upozornění na splatnost místních poplatků za rok 2021

UPOZORNĚNÍ NA PLATBU MÍSTNÍCH POPLATKŮ

ZA ROK 2021


Upozorňujeme občany

-      na blížící se splatnost místního poplatku ze psa, který je splatný 30.9.2021. Výše poplatku je stanovena OZV č. 2/2019 dle lokality trvalého pobytu držitele psa. 

 

-      na uplynutí splatnosti místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatek je stanoven dle OZV č. 1/2020 ve výši 600 Kč na osobu/rok.

Poplatek platí i fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášen k trvalému pobytu žádná osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

 

Místní poplatky uhraďte nejpozději do 30.9.2021 na pokladně MěÚ v hotovosti, platební kartou nebo převodem na účet města Suchdol nad Lužnicí č. 603167379/0800 pod variabilním symbolem, který Vám na požádání sdělíme. Variabilní symbol je neměnný a stále stejný.

 

Dále připomínáme platbu místního poplatku z pobytu. Poplatek je stanoven OZV č. 1/2021. Sazba poplatku činí 15 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku (poplatek odvádí plátce – ubytovatel).

 

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může být navýšena až na trojnásobek dle § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

.

Další novinky